top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (NL)

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die rusten op de transacties die worden verricht tussen de verkoper (hierna: JULIA'S TABLE) en de consument. Deze voorwaarden gelden zowel op transacties verricht in de online webshop alsmede op transacties die worden verricht in fysieke aanwezigheid van beide partijen. Bij aankoop van een product van JULIA'S TABLE wordt de consument geacht de voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Levering

JULIA’S TABLE levert eikenhouten tafels en accessoires in België, Nederland en Luxemburg. Het tijdstip van levering van de producten wordt gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis, met name dat wij in de mate van het mogelijke onze producten zullen leveren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken.

Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van JULIA’S TABLE te wijten is aan de klant (vb. foutief doorgegeven adres), dan kunnen de bijkomende kosten door JULIA’S TABLE aangerekend worden.

JULIA’S TABLE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Herroepingsrecht

De collectie van JULIA’S TABLE bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals diverse afmetingen, verschillende kleuren, uiteenlopende houtbehandelingen en gepersonaliseerde naambordjes. De meerderheid van onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op keuze van de klant. De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is derhalve uitgesloten. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen).

Klachten

Klachten dienen per e-mail overgemaakt te worden op info@juliastable.eu. Zij dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (8) dagen na de levering ontvangen te worden. Bij betwisting dient de klant een bewijs van ontvangst van de e-mail te kunnen afleveren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een product dat door de klant zelf is aangepast, behandeld of bewerkt, is onontvankelijk en wordt niet verder behandeld.

Overmacht

JULIA’S TABLE is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie, transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, lockdowns, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van JULIA’S TABLE, geeft de klant impliciet zijn toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de databanken of registers van JULIA’S TABLE voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Deze gegevens zullen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden medegedeeld worden.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups,...). Bij online bestellingen via de webshop ontvangen klanten een geautomatiseerde orderbevestiging/factuur.

Het aanbod

De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening.

JULIA’S TABLE verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.

Bij de aankoop van artikelen uit de collectie van JULIA’S TABLE accepteert de klant dat er een product is aangekocht van een natuurlijk materiaal. JULIA’S TABLE verwerkt houten materialen. Er kunnen daarom kleurenverschillen voorkomen en er kan sprake zijn van afwijking van het op de internetsite gepresenteerde product. De klant accepteert dit bij een aankoop.
Bij aankoop van een product van (eiken)hout accepteert de klant dat het materiaal kan werken. Het eikenhout kan krommingen, verkleuringen, noesten en scheuren vertonen. Deze zijn karakteristiek aan het natuurlijke materiaal.

Schadevergoeding

De klant kan de ondernemer niet aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

Annuleren

  1. De consument die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. 

  2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.

  3. Zakelijke klanten, niet-consumenten (B2B), kunnen een overeenkomst niet annuleren.

  4. Er is sprake van een overeenkomst na een bevestiging van een bestelling aan/door JULIA’S TABLE (hetzij schriftelijk of per e-mail) of per ondertekende bestelbon.

Garantie

Elk product heeft een garantieperiode van 24 maanden na levering. Deze garantie vervalt indien het product

- niet op normale wijze gebruikt werd;

- indien de klant het product zelf behandeld, bewerkt of aangepast heeft;

- de klant het product onbehandeld heeft aangekocht;

- de klant het product buiten plaatste zonder aankoop van een Julia's Outdoor Blanket.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (FR)

 

Il s'agit des conditions générales de vente qui régissent les transactions effectuées entre le vendeur (ci-après : JULIA’S TABLE) et le consommateur. Ces conditions s'appliquent tant aux transactions effectuées dans la boutique en ligne qu'aux transactions effectuées en présence physique des deux parties. Lors de l'achat d'un produit de JULIA'S TABLE, le consommateur est réputé avoir lu et accepté les conditions générales.

Livraison

 

JULIA'S TABLE fournit des tables et des accessoires en chêne en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le délai de livraison des produits est qualifié d'engagement de meilleurs efforts, en particulier que nous livrerons nos produits dans la mesure du possible à l'endroit et au moment convenus avec le client.

Les retards de livraison dus à des cas de force majeure, à des adresses de livraison erronées ou à des circonstances imprévues ne donnent pas lieu à des demandes de dommages et intérêts de la part du client. Si le retard de JULIA'S TABLE est dû au client (par exemple, une adresse incorrecte), les frais supplémentaires peuvent être facturés par JULIA'S TABLE.

La JULIA’S TABLE est autorisée à effectuer des livraisons partielles. En cas de non-livraison des marchandises, les sommes versées par le client sont remboursées sans intérêt ni autre compensation.

Droit de révocation

 

La collection de JULIA'S TABLE est composée de produits qui sont assemblés sur la base de choix individuels. Les clients peuvent choisir parmi un large éventail d'options telles que différentes tailles, différentes couleurs, différents traitements du bois et des plaques d'identification personnalisées. La majorité de nos produits sont fabriqués après la commande du client et au choix de ce dernier. L'exercice du droit de rétractation par le client est donc exclu. Cela s'applique à toutes les formes de commandes (achats en ligne, par téléphone et en magasin).

Plaintes

 

Les plaintes doivent être envoyées par courrier électronique à info@juliastable.eu. Pour être recevables, elles doivent être reçues dans les huit (8) jours suivant la livraison. En cas de litige, le client doit être en mesure de fournir la preuve de la réception du courrier électronique. La réception des marchandises par le client couvre tout défaut ou non-conformité éventuel qui pourrait alors être identifié. NB : Toute plainte relative à un produit qui a été modifié, traité ou transformé par le client est irrecevable et ne sera pas traitée ultérieurement.

Force majeure

 

La JULIA’S TABLE n'est pas responsable des retards dans l'exécution ou de la non-exécution des engagements dus à des événements échappant à notre contrôle normal, y compris les interruptions de production, les difficultés d'approvisionnement ou les pénuries de matières premières, de main-d'œuvre, d'énergie, de transport ou les retards dans les transports, les grèves, les lock-out, les lock-out, les arrêts de travail ou autres conflits collectifs du travail, qui nous affectent ou affectent nos fournisseurs, même si ces événements sont prévisibles.

Données à caractère personnel

 

En commandant sur le site Internet de JULIA'S TABLE, le client consent implicitement au traitement de ses données personnelles dans les bases de données ou les registres de JULIA'S TABLE à des fins telles que l'administration de la base de données clients, la gestion des commandes, des livraisons, des factures, le suivi de la solvabilité, le marketing et la publicité. Ces données ne seront pas communiquées à des tiers sans le consentement exprès du client.

 

Preuve

 

Toutes les parties acceptent les preuves électroniques dans le cadre de leurs relations (par exemple, le courrier électronique, les sauvegardes,...). Pour les commandes en ligne via la boutique en ligne, les clients reçoivent une confirmation de commande/facture automatisée.

L'offre

 

Les biens proposés sont décrits et/ou décrits de manière claire et véridique et aussi complète que raisonnablement nécessaire.

 

Chaque offre doit contenir des informations telles que le client sache clairement quels sont les droits et obligations liés à l'acceptation de l'offre. L'offre doit indiquer le prix d'achat, le délai de livraison, le mode de paiement ainsi que toute autre forme de service.

 

JULIA'S TABLE s'engage à livrer les marchandises au client selon la description, la qualité et la quantité indiquées dans l'offre.

 

En achetant des articles de la collection de la JULIA’S TABLE, le client accepte qu'un produit ait été acheté à partir d'un matériau naturel. La JULIA’S TABLE transforme les matériaux en bois. Il peut donc y avoir des différences de couleur et un écart par rapport au produit présenté sur le site internet. Le client l'accepte au moment de l'achat.

Lorsqu'il achète un produit en bois (de chêne), le client accepte que le matériau puisse fonctionner. Le chêne peut présenter des courbes, des décolorations, des nœuds et des fissures. Ceux-ci sont caractéristiques de la matière naturelle.

Compensation

 

Le client ne peut tenir l'entrepreneur pour responsable de tout dommage direct ou indirect, y compris les dommages aux tiers, le manque à gagner et le chiffre d'affaires, les dommages aux employés du client commercial et/ou les dommages immatériels.

Annuler

1.         Le consommateur qui résilie le contrat est redevable d'une indemnité de trente pour cent du prix d'achat.

2.         Les pourcentages indiqués au paragraphe 1 sont fixes, sauf si l'entrepreneur peut prouver que le dommage est plus élevé ou le client peut prouver que le dommage est plus faible.

3.         Les clients professionnels, non consommateurs (B2B), ne peuvent pas annuler un accord.

4.         Il y a un accord après confirmation d'une commande vers/depuis la JULIA’S TABLE (par écrit ou par e-mail) ou par un formulaire de commande signé.

Garantie

 

Chaque produit a une période de garantie de 24 mois après la livraison. Cette garantie est nulle si le produit

- n'a pas été utilisé normalement;

- si le client a traité, transformé ou modifié lui-même le produit;

- le client a acheté le produit non traité;

- le client a placé le produit à l'extérieur sans acheter une couverture Julia's Outdoor Blanket.

ME
NU
Online tafel kopen
bottom of page