top of page

PRIVACY EN COOKIES BELEID (NL)

JULIA'S TABLE, verkoper van natuurhouten eettafels (hierna “wij”) bedient de https://www.juliastables.eu website (hierna “Service”). Deze pagina dient ervoor om je in te lichten over ons beleid inzake de verzameling, het gebruik en het delen van persoonlijke data wanneer je onze Service gebruikt alsmede de keuzes die je hebt inzake deze activiteiten. Bij het gebruik van onze Service dien je hiermee akkoord te gaan. Wij verzamelen verschillende informatietypes voor verschillende doeleinden om onze Service mogelijk enerzijds mogelijk te maken en te verbeteren.

 

Datatypes

 

Persoonlijke data

Wannneer je onze Service gebruikt, mogen we vragen om ons de nodige persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken dat kan gebruikt worden om je te contacteren of te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn jouw e-mailadres, voornaam, achternaam en telefoonnummer.

 

Gebruiksdata

We verzamelen eveneens jouw informatie die aangeeft hoe je onze Service hebt benaderd en hoe je onze website gebruikt. We verzamelen onder meer jouw IP-adres, browsertype, browserversie, geraadpleegde pagina’s, surftijd, apparaat en andere diagnostische data.

 

Tracking & cookies data

We gebruiken cookies en gelijkaardige tracking-technologieën om de activiteit op onze Service te tracken en informatie te verzamelen. Cookies zijn bestanden die een klein deeltje informatie bevatten en worden verzonden van onze website naar jouw browser en nadien opgeslagen op jouw apparaat. Gelijkaardige tracking-technologieën zijn onder meer beacons, tags en scripts teneinde informatie te verzamelen en onze Service te optimaliseren. Je kan ervoor kiezen om in je browser je cookies te verwijderen, maar weet dan wel dat je niet dezelfde surfervaring zal hebben op onze website.

              

Voorbeelden van cookies die we gebruiken

 • Session Cookies: we gebruiken Session Cookies om onze Service te laten runnen.

 • Preference Cookies: we gebruiken Preference Cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.

 • Security Cookies: we gebruiken Security Cookies uit veiligheidsoverwegingen.

 

Gebruik en overdracht van data

 

Gebruik van data

We gebruiken de verzamelde data voor volgende redenen:

 • Om onze Service in stand te houden en goed te laten lopen;

 • Om je in te lichten wanneer onze Service verandert;

 • Om je toe te laten tot participatie in interactieve features van onze service indien je daar gebruik van zou willen maken;

 • Om customer care en steun te verlenen;

 • Om te analyseren en onze Service te verbeteren;

 • Om het gebruik van de Service te monitoren;

 • Om technische problemen te voorkomen of op te lossen.

 

Overdracht van data

Jouw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, mogen overgemaakt worden naar systemen buiten jouw omgeving of jurisdictie waar de databeschermingswetten anders kunnen zijn dat die van jouw eigen jurisdictie. Als je je buiten België bevindt, weet dan dat wij jouw doorgegeven data opslaan en verwerken in België. Jouw akkoord met dit proces vindt plaats bij het gebruiken van deze website. We zullen alle redelijke stappen nemen om jouw data veilig te stellen en te houden.

 

Juridische benodigdheden voor de overdracht van data

Wij zullen jouw persoonlijke data overdragen met inachtneming van het goede huisvaderprincipe ingeval dit nodig is voor:

 • Juridische of wettelijke medewerking;

 • Onze (intellectuele) eigendomsrechten te beschermen;

 • Om mogelijke wetsinbreuken te onderzoeken;

 • Om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers of de samenleving te beschermen;

 • Om aansprakelijkheid te beschermen.

 

Databescherming

De bescherming van jouw data is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele informatieoverdracht via het internet 100% veilig is. We streven echter wel naar een kennelijk redelijk beveiligingsniveau, doch kunnen we absolute veiligheid niet garanderen.

 

Service providers

We kunnen gebruik maken van derde partijen om bepaalde diensten op onze website te faciliteren of om bepaalde analyses te maken. Deze derde partijen zullen louter toegang tot jouw persoonlijke data hebben om deze taken uit te voeren voor ons. Zij hebben de verplichting om jouw data niet te gebruiken voor andere doelen.

 

Google Analytics

Google Analytics is een analysedienst door Google dat websiteverkeer in kaart brengt. Zij gebruiken de verzamelde data om het gebruik van onze service te monitoren. Deze data kan worden gedeeld met andere Google services om hun eigen advertenties te personaliseren. Je kan echter kiezen voor een ‘opt-out’ inzake dit procedé via de Google Analytics opt-out browser add-on. Voor meer informatie, surf naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Links naar andere websites

Onze Service kan links naar andere websites bevatten. Deze websites worden niet bestuurd door ons. Als je op een third party-link klikt, zal je naar diens website geleid worden. We adviseren om elk privacybeleid van elke website apart door te nemen. We hebben namelijk geen controle of verantwoordelijkheid over die websites of diens privacyregels.

 

Privacy van kinderen

Onze Service is niet bestemd voor personen onder de leeftijd van 18. We verzamelen geen data van dergelijke personen. Als je een ouder of voogd bent en je hebt ontdekt dat jouw kind ons persoonlijke data heeft doorgegeven, gelieve ons dan te contacteren. Als wij hier zelf van op de hoogte van geraken, zullen we de nodige stappen nemen om deze informatie te verwijderen van onze servers.

 

Veranderingen in ons privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid regelmatig updaten. Desgevallend gebeurt de notificatie hiervan via het uploaden van het nieuwe privacybeleid op deze pagina. We zullen steeds de laatste datum van aanpassing in dit privacybeleid vermelden. Nieuwe versies van het privacybeleid zullen in werking treden vanaf het moment van publicatie.

 

Contacteer ons

Bij vragen over dit privacybeleid, contacteer ons op het volgende e-mailadres: info@juliastable.eu

POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE ET DE COOKIES (FR)

JULIA'S TABLE, vendeur de tables à manger en bois naturel (ci-après "nous") dessert le site web (ci-après "Service"). Cette page est destinée à vous informer sur nos politiques concernant la collecte, l'utilisation et le partage des données personnelles lorsque vous utilisez notre service et les choix que vous avez concernant ces activités. Vous devez donner votre accord lorsque vous utilisez notre service. Nous recueillons différents types d'informations pour différentes raisons afin de permettre et d'améliorer notre service.

 

Types de données

 

Données à caractère personnel

Lorsque vous utilisez notre service, nous pouvons vous demander de nous fournir des informations personnelles qui peuvent être utilisées pour vous contacter ou vous identifier. Il s'agit par exemple de votre adresse électronique, de votre prénom, de votre nom et de votre numéro de téléphone.

 

Dates d'utilisation

Nous recueillons également des informations qui indiquent comment vous avez accédé à notre service et comment vous utilisez notre site web. Nous recueillons, entre autres, votre adresse IP, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages consultées, la durée de navigation, l'appareil et d'autres données de diagnostic.

 

Tracking & cookies data

Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires pour suivre l'activité sur notre service et collecter des informations. Les cookies sont des fichiers qui contiennent un petit élément d'information et qui sont envoyés de notre site web à votre navigateur, puis stockés sur votre appareil. Des technologies de suivi similaires comprennent des balises, des tags et des scripts pour collecter des informations et optimiser notre service. Vous pouvez choisir de supprimer vos cookies dans votre navigateur, mais veuillez noter que vous n'aurez pas la même expérience de navigation sur notre site web.

              

Exemples de cookies que nous utilisons

- Cookies de session : Nous utilisons des cookies de session pour faire fonctionner notre service.

- Cookies de préférence : nous utilisons des cookies de préférence pour mémoriser vos paramètres et vos préférences.

- Cookies de sécurité : Nous utilisons des cookies de sécurité pour des raisons de sécurité.

 

Utilisation et transfert des données

 

Utilisation des données

Nous utilisons les données collectées pour les raisons suivantes :

- Maintenir et faire fonctionner notre service ;

- Pour vous faire savoir quand notre service change ;

- Pour vous permettre de participer aux fonctions interactives de notre service si vous souhaitez les utiliser ;

- Fournir une assistance et un soutien aux clients ;

- Analyser et améliorer notre service ;

- Pour contrôler l'utilisation du service ;

- Pour prévenir ou résoudre des problèmes techniques.

 

Transfert de données

Vos informations, y compris les données personnelles, peuvent être transférées vers des systèmes situés en dehors de votre zone ou de votre juridiction, où les lois sur la protection des données peuvent être différentes de celles de votre propre juridiction. Si vous êtes situé en dehors de la Belgique, veuillez noter que nous stockons et traitons vos données transférées en Belgique. Votre consentement à ce processus sera donné lors de l'utilisation de ce site web. Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour sauvegarder et maintenir la sécurité de vos données.

 

Exigences légales pour le transfert de données

Nous transférerons vos données personnelles avec la diligence requise au cas où cela serait nécessaire :

- Coopération juridique ou judiciaire ;

- Pour protéger nos droits de propriété (intellectuelle) ;

- Pour enquêter sur d'éventuelles infractions à la loi ;

- Pour protéger la sécurité personnelle de nos utilisateurs ou de la société ;

- Pour protéger la responsabilité.

 

Protection des données

La protection de vos données est importante pour nous, mais n'oubliez pas qu'aucune transmission d'informations sur Internet n'est sûre à 100 %. Nous nous efforçons toutefois d'atteindre un niveau de sécurité apparemment raisonnable, mais nous ne pouvons pas garantir une sécurité absolue.

 

Fournisseurs de services

Nous pouvons faire appel à des tiers pour faciliter la prestation de certains services sur notre site web ou pour effectuer certaines analyses. Ces tiers n'auront accès à vos données personnelles que pour effectuer ces tâches à notre place. Ils ont l'obligation de ne pas utiliser vos données à d'autres fins.

 

Google Analytics

Google Analytics est un service d'analyse de Google qui cartographie le trafic des sites web. Ils utilisent les données collectées pour contrôler l'utilisation de notre service. Ces données peuvent être partagées avec d'autres services Google pour personnaliser leurs propres annonces. Vous pouvez toutefois vous désengager de ce processus en utilisant le module complémentaire du navigateur Google Analytics. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Liens vers d'autres sites web

Notre service peut contenir des liens vers d'autres sites web. Ces sites ne sont pas contrôlés par nous. Si vous cliquez sur le lien d'un tiers, vous serez dirigé vers son site web. Nous vous recommandons d'examiner séparément la politique de confidentialité de chaque site web. Nous n'avons aucun contrôle ni aucune responsabilité sur ces sites web ou sur leurs pratiques en matière de protection de la vie privée.

 

Vie privée des enfants

Notre service n'est pas destiné aux personnes âgées de moins de 18 ans et nous ne recueillons pas de données auprès de ces personnes. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous avez découvert que votre enfant nous a fourni des données personnelles, veuillez nous contacter. Si nous en prenons conscience nous-mêmes, nous prendrons les mesures nécessaires pour supprimer ces informations de nos serveurs.

 

Modifications de notre politique de protection de la vie privée

Nous pouvons mettre à jour notre politique de confidentialité de façon régulière. Si nécessaire, nous vous informerons en téléchargeant la nouvelle politique de confidentialité sur cette page. Nous mentionnerons toujours la dernière date de mise à jour dans cette politique de confidentialité. Les nouvelles versions de la politique de protection de la vie privée prendront effet à partir du moment de sa publication.

 

Contactez-nous

Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse électronique suivante : info@juliastable.eu

ME
NU
Online tafel kopen
bottom of page